GWARANCJA wydrukuj

STANDARDOWA OGRANICZONA DWULETNIA GWARANCJA

GFC (Global Furniture Components), UAB

KOMPONENTY MEBLOWE (B2B)

 

GFC (Global Furniture Components), UAB gwarantuje pierwotnemu nabywcy (producentowi mebli), że elementy mebli (“produkty”) dostarczone przez GFC są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych przez dwa (2) lata od daty wysyłki.

 

Gwarancja standardowa ma zastosowanie tylko do pierwotnego nabywcy, który integruje produkty GFC z gotowymi meblami używanymi wyłącznie do celów mieszkalnych. O ile nie określono inaczej w odrębnej umowie gwarancyjnej. Gwarancja standardowa traci ważność, jeśli produkty są używane do produkcji mebli komercyjnych, medycznych, instytucjonalnych lub innych mebli niemieszkalnych. GFC nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu konsumenta spowodowane przez jego produkty.

 

Każdy wadliwy system podlega następującym ograniczeniom: a) GFC wymieni wadliwe produkty b) GFC udzieli pierwotnemu kupującemu kredytu na zakup innych produktów od GFC.

W przypadku realizacji opcji a) GFC będzie odpowiedzialna tylko za bezpłatne dostarczenie produktów zastępczych, a pierwotny nabywca będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty transportu z magazynu GFC. W przypadku bezpośredniej wysyłki z fabryki w Azji lub Ameryce Północnej produkty zamienne mogą zostać dodane do następnego pojemnika oryginalnego nabywcy. GFC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne koszty dostawy, w tym robociznę, obowiązujące cła i podatki.

 

GFC zachowuje prawo do sprawdzenia wszelkich produktów przed wyrażeniem zgody na jakiekolwiek działania naprawcze wymienione w niniejszej gwarancji. GFC może zażądać od pierwotnego nabywcy wysłania wadliwych produktów do magazynu GFC lub zakładu produkcyjnego w Azji lub Ameryce Północnej na koszt GFC (lub w niektórych przypadkach na koszt klientów) w celu przeprowadzenia analizy i oceny wad produktu. GFC może również zażądać rysunków, zdjęć i innych dokumentów wyjaśniających specyfikę wad produktu przed wykonaniem niniejszej gwarancji.

 

Niniejsza gwarancja może utracić ważność, jeżeli roszczenia z tytułu wad produktów wynikają z: a) uszkodzeń po dostawie b) szkód wynikających z nieprawidłowego montażu produktów w gotowych meblach c) szkód wynikających z braku obsługi produktu przez pierwotnego nabywcę i jego agentów d) zaniedbania i nadużycia ze strony konsumenta końcowego.

 

Całkowita odpowiedzialność GFC jest ograniczona niniejszą gwarancją. Jeśli pierwotny nabywca przekaże klientowi inną gwarancję, GFC nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za część gwarancji, która różni się od gwarancji GFC.

 

WAŻNA UWAGA: Wybrane produkty GFC są oznaczone etykietą z kodem kreskowym zawierającą zakodowany numer seryjny i informację o kliencie. Taka gwarancja na produkt traci ważność, jeśli ta etykieta zostanie usunięta.

gwarancja GFC - etykieta